Aktuell svensk standard

Riskanalyser ● Syneförrättning ● Vibrationsmätning ● Skadeutredningar

Ekström Konsult

Aktuella Svenska standarder vid omgivningspåverkan

Syneförrättning / besiktning av fastigheter

SS 4604860

Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.”

Denna standard har gällt från 1994. Standarden beskriver förfarandet vid besiktning av byggnader och anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamheter, t.ex. sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning och trafik.

Standarden är tillämplig vid alla typer av för- och efterbesiktning av byggnader och anläggningar. Standarden är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning.

Mätning av komfortstörningar orsakade av trafikvibrationer

SS 4604861

Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader

Standarden har gällt från 1992. Standarden anger en metod för mätning av vibrationer i syfte att bedöma komfort i bostäder och kontor. Standarden är inte tillämpar för bedömning av byggnads- och konstruktionsskador.

Mätning av vibrationer från bergsprängning

SS 4604866

 Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader

Standard SS 4604866:2011 har gällt från 2011 och ersatte utgåva 2 som fastställdes 1991. Standarden gäller för beräkning av riktvärden för spränginducerade vibrationer i byggnader. Dessa riktvärden skall användas vid bestämning av tillåtna vibrationsnivåer, gränsvärden, vid sprängningsarbeten. Gränsvärdena är satta så att skador inte skall uppstå på närliggande byggnader. Standarden gäller för alla slags sprängningsarbeten. Riktvärdena tar inte hänsyn till den psykologiska effekt som sprängning kan ha på dem som vistas i byggnaderna, ej heller till de risker för skador uppstå i vibrationskänslig utrustning.

Mätning av luftstötvågor från bergsprängning

SS 025210

Vibration och stöt – Springningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader

Standarden har gällt från 1996. Standarden anger riktvärden för luftstötvågor vid sprängning. Riktvärdena i standarden är baserad på erfarenheter av samband mellan reflektionstryck och skador på byggnader. Riktvärdet för sprängningsarbete i standardförslaget är 500 Pa på ett avstånd över 20 m. För avstånd under 20 meter gäller ej standarden. Risken för luftstötvågor gäller i huvudsak vid tunnelsprängning nära byggnader och fönster.

Mätning av vibrationer från markarbeten

SS 025211

Vibration och stöt -”Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning”

Standarden har gällt från 1999. Standarden gäller för beräkning av riktvärden för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning. Riktvärdena kan i normalfallet användas som gränsvärden men en bedömning av varje enskilt projekt skall göras innan gränsvärdet fastställs.

Svensk Standard

Huvudkontor

Hasselvägen 11, 14733 Tumba